LES ENTRADES D'AQUEST BLOC APAREIXEN (QUASI SEMPRE) SEGUIDES EN CATALÀ I ESPANYOL

LAS ENTRADAS DE ESTE BLOG APARECEN SEGUIDAS (CASI SIEMPRE) EN CATALÁN Y ESPAÑOL

dimecres, 13 de març de 2013

BACTERIS PER A TRACTAR LA DEPRESSIÓ


Menjar és un dels plaers essencials del ésser humà; hi ha inevitablement una connexió forta entre els aliments i les àrees cerebrals que regeixen el nostre apetit i la satisfacció que ens produeix ingerir determinats aliments. A més, és ben sabut que determinats desordres alimentaris, com ara alguns tipus d’obesitat o l’anorèxia tenen el seu origen en alteracions d’aquestes àrees, les quals resulten en conductes alimentàries inapropiades i perilloses per a la salut dels individus. Per tant, resulta evident que el nostre cervell té una important influència en allò que mengem i deixem de menjar. Però pot la dieta influir en el nostre sistema nerviós? Poden alguns aliments generar canvis en el nostre comportament fins al punt de desencadenar malalties mentals? Òbviament, qualsevol dieta que incloga compostos que  puguen arribar i afecten al nostre sistema nerviós, pot produir efectes no desitjats. Per exemple, un consum excessiu de cafè o begudes que continguen elevats nivells de excitants, com la cafeïna, resultarà en una sobreexcitació de les neurones i pot predisposar fàcilment a l’ansietat. La presència de determinats herbicides en alguns dels vegetals que mengem també pot ser una font de problemes neurològics si les seues concentracions són elevades. Moltes d’aquestes molècules han estat dissenyades per a interactuar amb els sistemes nerviosos dels insectes i, col·lateralment, algunes d’elles poden afectar el nostre sistema nerviós,  creant reaccions agudes o fins i tot produint malalties neurodegeneratives si el seu consum es cronifica. La presència de nivells d’hormones elevades en la carn que consumim també pot produir canvis importants, perquè al nostre sistema nerviós hi ha gran quantitat de receptors per a aquestes substàncies i moltes d’elles són pràcticament idèntiques a les dels humans. Recents estudis han donat un pas més  en esta relació de la dieta i el sistema nerviós central, trobant que la composició de la nostra flora intestinal, el conjunt de bacteris que viuen en simbiosi amb nosaltres als intestins, pot influir de manera poderosa el nostre comportament i fins i tot predisposar al desenvolupament de determinades malalties psiquiàtriques. És sorprenent constatar el poder que poden exercir aquests microorganismes, però no ho és menys saber que el seu nombre multiplica per deu el de totes les cèl·lules del nostre cos! El nostre sistema nerviós central i el del nostre sistema digestiu estan fortament connectats pel nervi vagus, el qual proporciona un via de senyalització bidireccional entre els dos sistemes. Investigacions recents suggereixen que la presència de una inflamació al nostre sistema digestiu en determinades etapes de la nostra vida, especialment en les primeres etapes de la infantessa, pot induir una sobreproducció de l’hormona factor alliberador de la corticotropina (CRF), una molècula crítica per a regular la nostra resposta a l’estrès. Aquests canvis poden derivar en efectes permanents sobre el nostre sistema nerviós, els quals facilitarien l’aparició de desordres d’ansietat i fins i tot propiciar el desenvolupament de depressió. Sembla que la composició de la flora bacteriana intestinal té un paper molt important en la regulació del nostre sistema digestiu i que alteracions en aquesta composició poden induir la inflamació d’aquest sistema. Experiments realitzats amb ratolins els quals estaven lliures de bacteris al seu sistema digestiu demostraren que aquests animals mostraven nivells reduïts d’ansietat comparats amb ratolins que eren infectats pels bacteris habituals. Aleshores, sembla que hi ha una relació clara entre la nostra flora intestinal i el nostre sistema nerviós central. Les vies per les quals aquesta relació ocorre encara estan lluny de ser aclarides, però certament el nervi vagus ha de ser un dels actors principals. De fet, se sap que la modificació de la població de bacteris intestinals fa que el nervi  vagus transmeta senyals que modifiquen la expressió d’alguns receptors de neurotransmissors, les molècules que fan servir les nostres neurones per a comunicar-se, així com alguns comportaments. Açò obri un fascinant camp d’investigació que ens pot dur a entendre millor la relació del sistema nerviós i el digestiu i a esbrinar si les causes d’alguns tipus de depressió no estan en realitat localitzades més davall del nostre coll. A més, col·loca als aliments que contenen probiòtics, aquells microorganismes que tenen efectes beneficiosos sobre el sistema digestiu, com a prometedors elements terapèutics per a tractar determinats desordres mentals.

BACTERIAS PARA A TRATAR LA DEPRESIÓN


Comer es un de los placeres esenciales del ser humano; existe inevitablemente una fuerte conexión entre los alimentos y las áreas cerebrales que rigen nuestro apetito y la satisfacción que nos produce ingerirlos. Además, es bien sabido que determinados desordenes alimentarios, como algunos tipos de obesidad o la anorexia tienen su origen en alteraciones de estas áreas, que resultan en conductas alimentarias inapropiadas y peligrosas para la salud de los individuos. Por tanto, resulta evidente que nuestro cerebro tiene una influencia importante sobre lo que comemos y dejamos de comer. ¿Pero puede la dieta influir en nuestro sistema nervioso? ¿Pueden algunos alimentos generar cambios en nuestro comportamiento hasta el punto de desencadenar enfermedades mentales? Obviamente, cualquier dieta que incluya compuestos que  puedan alcanzar y afectar a nuestro sistema nervioso, pueden producir efectos no deseados. Por ejemplo, un consumo excesivo de café o de bebidas que contengan niveles elevados de excitantes, como la cafeína, resultará en una sobreexcitación de las neuronas y puede predisponer fácilmente a la ansiedad. La presencia de determinados herbicidas en algunos de los vegetales que comemos también pueden ser una fuente de problemas neurológicos si sus concentraciones son elevadas. Muchas de estas moléculas han sido diseñadas para interactuar con los sistemas nerviosos de los insectos y, colateralmente, algunas de ellas pueden afectar nuestro sistema nervioso,  desencadenando reacciones agudas o incluso producir enfermedades neurodegenerativas si su consumo se hace crónico. La presencia de niveles elevados de hormonas en la carne que consumimos también puede producir cambios importantes, porqué en nuestro sistema nervioso hay una gran cantidad de receptores para estas sustancias y muchas de ellas son prácticamente idénticas a las de los humanos. Estudios recientes han dado un paso más  en el conocimiento de esta relación entre la dieta y el sistema nervioso central, encontrando que la composición de nuestra flora intestinal, el conjunto de bacterias que viven en simbiosis con nosotros en el intestino, puede influir de manera poderosa sobre nuestro comportamiento e incluso predisponer al desarrollo de determinadas enfermedades psiquiátricas. Es sorprendente constatar el poder que pueden ejercer estos microorganismos, pero no lo es menos saber que su número multiplica por diez el de todas las células de nuestro cuerpo! Nuestro sistema nervioso central y el de nuestro sistema digestivo están fuertemente conectados por el nervio vago, que proporciona un vía de señalización bidireccional entre estos dos sistemas. Investigaciones recientes sugieren que la presencia de una inflamación en nuestro sistema digestivo durante determinadas etapas de nuestra vida, especialmente en las primeras etapas de la infancia, puede inducir una sobreproducción de la hormona factor liberador de la corticotropina (CRF), una molécula crítica para la regulación de nuestra respuesta al estrés. Estos cambios pueden derivar en efectos permanentes sobre el nuestro sistema nervioso, los cuales facilitarían la aparición de desórdenes de ansiedad y hasta el desarrollo de trastornos depresivos. Parece que la composición de la flora bacteriana intestinal tiene un papel muy importante en la regulación de nuestro sistema digestivo y que alteraciones en esta composición podrían inducir la inflamación de este sistema. Experimentos realizados en ratones que estaban libres de bacterias en su sistema digestivo han demostrado que estos animales mostraban niveles reducidos de ansiedad cuando se comparaban con ratones que estaban infectados por las cepas de bacterias habituales. Por tanto, parece que hay una relación clara entre nuestra flora intestinal y nuestro sistema nervioso central. Las vías por las que esta relación tiene lugar todavía están lejos de estar claras, pero ciertamente el nervio vago ha de ser uno de los actores principales. De hecho, se sabe que la modificación de la población de bacterias intestinales hace que el nervio  vago transmita señales que modifican la expresión de algunos receptores de neurotransmisores, las moléculas que utilizan nuestras neuronas para comunicarse, así como algunos comportamientos. Esto abre un fascinante campo de investigación que nos puede llevar a entender mejor la relación entre el sistema nervioso y el digestivo y a descubrir si las causas de algunos tipos de depresión no están en realidad localizadas más abajo de nuestro cuello. Además, coloca a los alimentos que contienen probióticos, los microorganismos que tienen efectos beneficiosos sobre el sistema digestivo, como prometedores elementos terapéuticos para tratar determinados desórdenes mentales.